Audit

      Provádíme statutární audit v souladu s českými právními předpisy.

      Auditem se rozumí ověření řádných a mimořádných účetních závěrek nebo konsolidovaných
      účetních závěrek, případně ověření mezitímní účetní závěrky v souladu s požadavky právních
      předpisů případně audit dobrovolný.

      Posláním a smyslem auditu účetní závěrky je vyjádřit názor nezávislé, kvalifikované osoby na
      věrohodnost účetní závěrky.

      Auditor ověřuje, zda údaje v účetní závěrce podávají podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
      společnosti a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření (a peněžních toků) v souladu s českými
      účetními nebo jinými účetními předpisy.

      Dále provádíme následující druhy auditů a ověřování:

        • Prověrky účetních závěrek nebo účetních výkazů
        • Audity pro zvláštní účely
        • Ověřování projektového účetnictví v souvislosti s dotačními projekty


      Audity poskytujeme pro všechny druhy podnikatelských subjektů a družstva. K auditu využíváme SW
      společnosti DATEV.